Víztudományi Kar

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar kutatásai: Hidrometriai mérések technológiai fejlesztése. Hordalékmozgások és mederalakulások vízgazdálkodási hatásai. Kísérleti vízgyűjtő területen precíziós monitoring, csapadék-lefolyás és kisvízfolyások modellezése. Az extrém vízkárelhárítási helyzetek (flash-flood, aszály, jégvédekezés, stb.) elleni hatékonyabb védekezés és a jövő fenntartható vízkészlet-gazdálkodását célzó integrált vízgazdálkodás hidrodinamikai alapjai. Egyedi szennyvíz-tisztító kisberendezések: tisztított szennyvíz minőségi vizsgálata, tisztítási hatékonyság elemzése, szabvány szerinti kémiai és mikrobiológiai analízisek, metagenomikai, ökotoxikológiai vizsgálatok, szerves mikroszennyezők előfordulása. Víztechnológiai műtárgyak fejlesztése numerikus áramlástani eszközökkel. Kovaalgák morfológiai és molekuláris taxonómiája, ökológiai állapotértékelés fitobentosz élőlénycsoporttal, bevonatlakó algák ökológiája, folyamökológia. Alapkutatás keretében mikrobiális (pl. alga-baktérium) biodegradációs közösségek interakcióinak molekuláris szintű kutatása, a mikrobiális kölcsönhatások hasznosíthatóságának vizsgálata. A kutatási feladataink között jelen pályázat keretében konzorciumi partnerként hidrológiai-hidraulikai, medermorfológiai vizsgálatokban veszünk részt, vízhozamméréseket és hordalékméréseket végzünk. Vizsgáljuk a lehetséges műszaki beavatkozási lehetőségeket a nagyobb árvízbiztonság elérése érdekében, az árvédelmi szakaszok teherbírási és használhatósági határállapotait. Részt veszünk medersüllyedési folyamatok monitorozásában, becslésében, prognosztizálásában. Holtágak és hullámterek feltöltődését vizsgáljuk az árhullámok által szállított hordalék-, területhasználat- és növényborítottság összefüggésében.

A különböző geodéziai- és mederfelvételi módszerek összehasonlító vizsgálatát végezzük. Villámárvizek csapadék lefolyását modellezük. Részt veszünk a vízfolyások és hullámterek állapotértékelésére és ökoszisztéma-szolgáltatására vonatkozó hazai minősítési rendszer kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában. A gyűjtött fitoplankton és fitobentosz mintákat fény- és elektronmikroszkóppal feldolgozzuk, értékeljük. Környezeti paraméterek befolyásoló hatásának modellezésére alkalmas rendszert alakítunk ki. Szekvenáló labort alakítunk ki. Különböző típusú hazai felszíni vízből gyűjtött bevonatminták kovaalgáit molekuláris módszerekkel vizsgáljuk: DNS tisztítás, apmlikon szekvenálása, a szekvenciák bioinformatikai módszerekkel illesztjük. Ezek alapján történik a fajokat taxonómiai besorolása, a vizek leminősítése, az eredmények alapján a VKI tipológia környezeti DNS alapú validálása. Egy olyan szoftvert fejlesztünk, melybe imputként a fitobentosz minták környezeti DNS-ének szekvenálás eredményei szolgálnak, az output pedig az EQR. Különböző típusú egyedi kisberendezések tisztítási hatékonyságának felmérését fogjuk végezni fizikai, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatokkal, valamint vizsgáljuk a reaktorterek hidrodinamikáját folyadékáram szimulációk futtatásával, anyagforgalmon alapuló numerikus modellezés segítségével. A hagyományos kémiai paraméterek mellett az aggodalomra okot adó vegyületek, hagyományos és új szennyezők célzott vizsgálatát is tervezzük, hogy felmérjük, a lakossági kibocsátás milyen mértékben járulhat hozzá a felszíni és felszín alatti vizek szerves anyaggal történő szennyeződéséhez.