Országos Vízügyi Főigazgatóság

A vízügyi igazgatási szervek irányításának átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 300/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben a Kormány átalakította a vízügyi igazgatási szervek irányítását.

2012. január 1-jén a korábbi Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságból különválással jött létre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nemzeti Környezetügyi Intézet.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (a továbbiakban: OVF) működése az ország egész területére kiterjed, feladatát 12 vízügyi igazgatóságon keresztül látja el. A vízügyi igazgatóságok vízgyűjtő elv szerint szervezettek azzal, hogy mindig a vízgyűjtő határához legközelebbi községhatár képezi a tényleges határvonalat. Egy-egy vízügyi igazgatóság átlag 4,2 (2-7) megyét érint, egy-egy megye területe átlagosan 2,7 vízügyi igazgatósághoz tartozik.

Az OVF munkáját a Vízügyi Tudományos Tanács  (a továbbiakban: VzTT) segíti. A Vízügyi Tudományos Tanács része a Belügyminisztérium Belügyi Tudományos Tanácsának, egyike az oda tartozó öt tudományos tanácsnak. A VzTT kiemelt feladata a kutatási munkák eredményeinek a megismertetése a gyakorlati szakemberekkel és az ágazati döntést befolyásolható kutatási eredmények feltárása, vagyis a döntések tudományos előkészítése.

Az OVF közfeladata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

A hivatkozott Korm. rendeletben foglaltak szerint az OVF jogszabályban megállapított feladatellátása keretében ellátja „a területi vízügyi igazgatásra vonatkozó oktatási, kutatási tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat”.

Az OVF szervezete körülbelül 238 szakembert lát el munkával számos szakterületet érintve, ami biztosítja, hogy a vízgazdálkodás területén felmerülő összetett kérdéseket, több szakágra támaszkodó szakmai munkát és tudományos tevékenységeket magas szinten tudja támogatni, koordinálni, vagy adott esetben tevékenységi körében közvetlenül ellátni.

A költségvetési szerv alaptevékenysége körében ellátja a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó vizek kártételei elleni védelemmel kapcsolatos, a vízügyi igazgatóságok vízrajzi tevékenységének országos szintű irányításával, a vízrajzi tevékenység összehangolásával és fejlesztésével kapcsolatos, egyes európai uniós források felhasználásával megvalósuló vízügyi központi, pályázati, valamint kiemelt kormányzati fejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat.

Jelen projekt keretében az OVF 12 db alprojektben tölt be vezető, míg 3 db alprojektben projekt partneri szerepet tölt be. A szervezet – profiljának megfelelően – alkalmazott ipari kutatási tevékenység végzésére vállalkozott, mely kapcsolódik az operatív munkához. Mindez a kutatások gyakorlatba történő átültetésében jelentős szerepet játszhatnak. Ezen felül a szakági területen keletkező adatbázisokat (vízrajzi, vízminőségi, geodéziai stb.), valamint állami tulajdonban lévő „minta”területeket biztosítja az egyetemi kutatások, valamint jelen pályázat keretében tervezett tudományos munka részére.